SustVarius

De Geschiedenis van SustVarius

SustVarius werd in 2009 opgericht door Suzanne Steenkamp. Suzanne was reeds werkzaam in de zorgsector vanaf 1990. Ze werkte voornamelijk in de verstandelijk gehandicapte zorg, psychiatrie en jeugdzorg. Tijdens haar loopbaan maakte Suzanne een proces door, waardoor haar visie en missie gevormd werden op het gebied van de benadering naar mensen toe.

Zorg wordt veelal niet afgestemd op de persoon die bepaalde zorg nodig heeft, maar vooral op groepsgerichte aanpak. Zij begon haar benadering af te stemmen op de normen en waarden van de persoon en diens systeem. Dit resulteerde in een snellere opbouw van een vertrouwens relatie tussen haar en de hulpvrager waardoor bepaalde processen veel effectiever in gang gezet konden worden. De visie van Suzanne is om mensen dus niet groepsgericht te benaderen of in te sluiten maar om per persoon af te stemmen. (Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover validisme. De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar aan in de hedendaagse maatschappij)

Bij SustVarius brengen wij In kaart wat deze persoon nodig heeft om een kwalitatief leven te kunnen opbouwen en te kunnen leiden. Ze wil de hulpvrager bewust maken van de aanwezige competenties, talenten en krachten.

Wat doen wij?

SustVarius is een zorg dienstverlenende organisatie die volwassenen, jongeren en kinderen met psychosociaal emotionele hulpvragen behandelt, begeleidt en ondersteunt, met als doel de kwaliteit van leven te verhogen. Wij hechten waarde aan de volgende pijlers: gelijkwaardigheid, wederkerigheid, eigenwaarde ontplooien en beleven, eigenheid van de mens, integere en respectvolle benadering. SustVarius streeft naar een persoonlijke benadering, waarbij er samen met de cliënt gekeken wordt naar mogelijkheden binnen het cliëntsysteem. Het doel is om alle schakels rond de cliënt met elkaar te verbinden en optimaal te laten samenwerken. Daarnaast wordt er met de cliënt onderzocht en in kaart gebracht wat nodig is om een kwalitatief, zo zelfstandig mogelijk leven, op te bouwen en te leiden. De cliënt wordt bewust gemaakt van de aanwezige competenties, krachten en talenten. Wij hebben de ambitie om alle lagen van de samenleving mee te nemen in een nieuwe stijl van denken, kijken, schrijven, en benaderen; zonder voor-, oordelen en aannames.

Wat biedt SustVarius Begeleiding?

Woonbegeleiding:

  • Ouders met Kinderen Woonbegeleiding (OMK)
  • Individuele Woonbegeleiding
  • Kleinschalig beschermd wonen met 24 uur bereikbaarheid/beschikbaarheid
  • Intensieve individuele begeleiding

Begeleid bezoek van kind aan ouder(s)

SustVarius biedt begeleiding tijdens de bezoek momenten tussen ouders en kind(eren). Tegelijkertijd doen wij onderzoek naar de ouderschap competenties van de ouders.

Terugplaatsing in gezin

SustVarius wordt ingeschakeld door voogdij instellingen of rechters om onderzoek te doen naar welke rol ouders kunnen spelen in het leven van het kind(eren) en of er een mogelijkheid bestaat tot terugplaatsing. Daarnaast biedt SustVarius ondersteuning en begeleiding aan ouders in het te doorlopen proces.

Ambulante begeleiding

SustVarius biedt op maat begeleiding en ondersteuning in de eigen thuis situatie op een of meerdere leefgebieden en/of hun psycho sociale welzijn.

SustVarius dagbesteding

Het werkatelier is opgezet voor zorgvragers die begeleid worden door SustVarius. Op het werkatelier kunnen kwaliteiten en talenten verkend en in ontwikkeling gebracht worden.
Hier worden diverse activiteiten ondernomen. Ook biedt het gelegenheid onderzoek te doen naar mogelijkheden tot participatie op de arbeidsmarkt met het oog op de wet “Werken Naar Vermogen”.

SustVarius Arbeid en arbeidsbemiddeling

SustVarius creëert werkprojecten om werkgelegenheid te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. O.a. tuin/bouw/schilder/schoonmaak projecten en vanaf 1 juni 2016.

Contact

Vientre Bandidos
Kolkstraat 13
3861 AK Nijkerk
T: 033-2853540
I: www.vientrebandidos.nl
E: info@vientrebandidos.nl

Volg ons op Facebook

Veilig betalen bij Vientre Bandidos